TƯ VẤN NHẬN DIỆN MỐI NGUY, ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO.

Nhận diện toàn diện các mối nguy đóng vai trò then chốt quyết định tính hiệu quả của quản lý rủi ro,  bởi lẽ làm sao đưa ra được các biện pháp khống chế rủi ro nếu không xác định được các mối nguy dẫn tới rủi ro đó? Các chuyên gia giầu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ phối hợp sát sao với khách hàng để xác định những điểm yếu trong hệ thống cũng như tại nơi làm việc của quí doanh nghiệp và khuyến nghị các hành động/phương pháp hợp lý để quản lý hiệu quả các rủi ro đã được đánh giá