THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUÁN LÝ AN TOÀN – SỨC KHOẺ - MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi không chỉ hỗ trợ đánh giá hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường hiện tại của quí công ty theo các tiêu chuẩn đã được thừa nhận, mà còn sẵn sàng giúp quí doanh nghiệp phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường mới hoàn chỉnh. Công tác tư vấn phát triển hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần việc dưới đây:

  • Thiết lập các chính sách cũng như các mục tiêu và chỉ tiêu An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
  • Xây dựng sổ tay hệ thống An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
  • Xây dựng các qui trình và các biểu mẫu An toàn – Sức khoẻ – Môi trường liên quan.