ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRƯỜNG

Công tác đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong thành phần của một hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường bởi nó mang lại kết quả đo lường tính hiệu quả của hệ thống. Lợi ích của việc đánh giá hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ môi trường là:

  • Mang tới sự kiểm chứng độc lập cho hệ thống và các qui trình, nhờ đó tăng tính tự tin cho doanh nghiệp trong việc khẳng định việc tuân thủ đối với các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn đã được thừa nhận
  • Hướng tới hình ảnh tích cực của doanh nghiệp trong mắt các bên thứ ba thông qua sự tự tin về đẳng cấp của doanh nghiệp xét trên khía cạnh An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
  • Là sự đảm bảo với nhân viên về sự nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác An toàn – Sức khoẻ – Môi tường, và cũng là sự đảm bảo cả công ty cũng như người lao động có đủ năng lực để hoàn thành các trách nhiệm về An toàn – Sức khoẻ – Môi trường.
  • Góp phần làm giảm chi phí bảo hiểm bằng cách chứng thực với công ty bảo hiểm về năng lực An toàn – Sức khoẻ – Môi trường của doanh nghiệp

Chúng tôi mong muốn được trợ giúp quí công ty thiết lập chương trình đánh giá hoặc trực tiếp phân tích lỗ hổng hệ thống để đảm bảo quí công ty đạt được các lợi ích kể trên.

Bên cạnh công tác đánh giá, thì việc kiểm tra, giám sát thi công/hiện trường cũng được coi như trụ cột thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường. Thông qua công tác này, doanh nghiệp có thể xác định liệu mình có đạt được các tiêu chuẩn đã thiết lập cho khu vực sản xuất và các hoạt động thi công hay không. Tầm quan trọng của  kiểm tra/giám sát hiện trường là khó phủ nhận, bởi lẽ nếu hoạt động này được tiến hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý các vấn đề trước khi chúng trở nên quá nghiêm trọng hoặc có thể đưa lại các thiệt hại đáng tiếc.

Công ty Giải pháp An toàn Hà Dương sẵn sàng giúp quí công ty thiết lập một chương trình giám sát hiện trường hiệu quả kèm theo hướng dẫn thực hiện chi tiết. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có thể cung cấp gói giám sát trực tiếp , theo đó nhân viên chúng tôi sẽ trực tiếp tiến hành giám sát An toàn – Sức khoẻ – Môi trường tại khu vực làm việc của quí công ty.

Công tác đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong thành phần của một hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường bởi nó mang lại kết quả đo lường tính hiệu quả của hệ thống. Lợi ích của việc đánh giá hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ môi trường là:

  • Mang tới sự kiểm chứng độc lập cho hệ thống và các qui trình, nhờ đó tăng tính tự tin cho doanh nghiệp trong việc khẳng định việc tuân thủ đối với các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn đã được thừa nhận
  • Hướng tới hình ảnh tích cực của doanh nghiệp trong mắt các bên thứ ba thông qua sự tự tin về đẳng cấp của doanh nghiệp xét trên khía cạnh An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
  • Là sự đảm bảo với nhân viên về sự nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác An toàn – Sức khoẻ – Môi tường, và cũng là sự đảm bảo cả công ty cũng như người lao động có đủ năng lực để hoàn thành các trách nhiệm về An toàn – Sức khoẻ – Môi trường.
  • Góp phần làm giảm chi phí bảo hiểm bằng cách chứng thực với công ty bảo hiểm về năng lực An toàn – Sức khoẻ – Môi trường của doanh nghiệp

Chúng tôi mong muốn được trợ giúp quí công ty thiết lập chương trình đánh giá hoặc trực tiếp phân tích lỗ hổng hệ thống để đảm bảo quí công ty đạt được các lợi ích kể trên.

Bên cạnh công tác đánh giá, thì việc kiểm tra, giám sát thi công/hiện trường cũng được coi như trụ cột thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn – Sức khoẻ – Môi trường. Thông qua công tác này, doanh nghiệp có thể xác định liệu mình có đạt được các tiêu chuẩn đã thiết lập cho khu vực sản xuất và các hoạt động thi công hay không. Tầm quan trọng của  kiểm tra/giám sát hiện trường là khó phủ nhận, bởi lẽ nếu hoạt động này được tiến hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý các vấn đề trước khi chúng trở nên quá nghiêm trọng hoặc có thể đưa lại các thiệt hại đáng tiếc.

Công ty Giải pháp An toàn Hà Dương sẵn sàng giúp quí công ty thiết lập một chương trình giám sát hiện trường hiệu quả kèm theo hướng dẫn thực hiện chi tiết. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có thể cung cấp gói giám sát trực tiếp , theo đó nhân viên chúng tôi sẽ trực tiếp tiến hành giám sát An toàn – Sức khoẻ – Môi trường tại khu vực làm việc của quí công ty.